Avda Alquería Moret 41, Picanya (Valencia) 961295400 info@picanyaempresas.org  

Noticias

07/05/20

DIGITALIZA PYMES - TELETRABAJO

La situació extraordinària ocasionada per la pandèmia de la COVID-19, ha mostrat la
importància que les empreses disposen de mitjans adequats per a l'adaptació de la seua activitat
a una operativa no presencial, utilitzant per a això solucions de teletreball.
Aquestes solucions, en el context de l'actual crisi sanitària, contribueixen a l'interés general
evitant que el treball presencial propague la infecció i fent possible que la crisi econòmica
derivada del confinament es minimitze per a aquelles empreses i treballadors que mantenen la
seua activitat gràcies a elles.

En el moment en el qual es posa en marxa aquesta convocatòria, la necessitat d'utilitzar
aquestes solucions continua estant plenament justificada, i no és descartable que l'evolució de
la crisi o l'aparició d'altres de naturalesa similar, requerisca de la seua futura utilització.
D'altra banda, aquest tipus d'eines, adequadament integrades en el funcionament quotidià
de les empreses, aporten notables oportunitats per a facilitar la conciliació de la vida personal i
professional del seu personal, i contribueixen a la sostenibilitat i a la lluita contra el canvi climàtic.

Les empreses beneficiaries hauran de desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs següents de la
Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Reial decret
475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):
a) Seccions C, D, E i F-Divisions 10 a 43.
b) Secció H-Divisions 49 a 53.
c) Secció J-Divisions 58 a 63.
d) Secció M-Divisions 69 a 74.

Més informació a:

http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=8090:digitaliza-cv-teletrabajo&catid=451:convocatorias-abiertas&lang=es&Itemid=100455